DOBRE PRAKTYKI W EKONOMII SPOŁECZNEJ

JAN PRZEWOŹNIK

W niniejszym artykule podsumowano najważniejsze odkrycia w zakresie dobrych praktyk w ekonomii społecznej, jakich dokonaliśmy w ostatnich latach w projektach EFS, realizowanych przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" (Przewoźnik, Araszczuk 2011, Przewoźnik, Koniarek, Furmanek 2012).

Komunikacja

Forma załatwiania reklamacji, sposób komunikacji, ma wpływ na relacje pomiędzy organizatorem projektu a beneficjentami. Ale za najważniejszy czynnik sprzyjający sprawnemu przeprowadzeniu projektu uważamy profilaktyczne informowanie wszystkich ludzi zaangażowanych w projekcie: uczestników, trenerów, wykładowców, administratorów, o celach, terminach i ewentualnych niedogodnościach. System ankiet umożliwia kontrolowanie na bieżąco poziomu kształcenia, jakości zakwaterowania i wyżywienia - udzielanie informacji zwrotnych sprzyja podwyższaniu jakości.

Zajęcia psychoedukacyjne

Beneficjenci wielokrotnie podkreślali w ankietach, że zajęcia psychoedukacyjne umożliwiają nabycie nowych kompetencji interpersonalnych, wzmacniają poczucie własnej wartości, podwyższają samoocenę.

Pakiet doradczy

Możliwość spotkania się z doradcami personalnymi i zawodowymi, jako przejaw indywidualnego wsparcia uważamy za jedno z kluczowych dla skuteczności projektu. Do dobrych praktyk zaliczamy wprowadzenie w projekcie pakietu doradczego:
 • badania metodą Thomas International,
 • badania metodą "Człowiek w pracy",
 • badania metodą "Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji",
 • spotkania indywidualne z doradcą personalnym,
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • coaching podczas trwania II etapu projektu,
 • tworzenie przez Beneficjentów biznesplanów.
 • Coaching

  Zaobserwowaliśmy, że same szkolenia mogą nie dać wystarczających efektów edukacyjnych. Często w indywidualnych przypadkach potrzebny jest dalszy coaching już na stanowisku pracy, gdzie wykorzystywana jest mądrość konsultantów i beneficjentów.

  Model kształcenia

  Spośród bardzo wielu sposobów przeprowadzania szkoleń dla dorosłych, model Davida Kolba stwarza okazję do zastosowania w pracy z bardzo różnorodnymi grupami uczących się.

  Wymagania egzaminacyjne

  Zlecanie zadań domowych, egzaminy wewnętrzne, końcowe są niezwykle pożytecznymi działaniami, sprzyjającymi jakości kształcenia. Wymagają jednak prowadzenia dialogu z uczestnikami projektu. Korygują one nieraz przekonania wykładowców o skuteczności ich nauczania…

  Wielokanałowe nauczanie

  Niektórzy z nas lepiej zapamiętują informacje, jeśli są zapisane; inni, gdy je usłyszą, a jeszcze inni jeśli wchodzą z nimi w interakcję - dlatego wielokanałowe (multisensoryczne) nauczanie jest obligatoryjne w szkoleniach dla dorosłych. Uczenie się przebiega łatwiej, jeśli słowa wsparte są obrazami.

  Profesjonalna obsługa klienta

  Ponieważ część beneficjentów rozpoczyna działalność gospodarczą, w programie szkoleniowym warto zwrócić uwagę na zagadnienie profesjonalnej obsługi klienta - jako jedno z priorytetowych działań w zakresie szkoleń "miękkich".

  Pozytywne myślenie i wewnętrzne poczucie kontroli

  Sugerujemy, aby w tego typu projektach, dotyczących zachowań przedsiębiorczych, przeprowadzać badania optymizmu - pesymizmu już na etapie rekrutacji.

  Nauczanie przez zabawę

  Nasze doświadczenia potwierdzają, że uczenie się z elementami zabawy, gier, humoru, sprzyja przyjaznemu przeżywaniu czasu na zajęciach. I przyjemniejsze będą potem wspomnienia!

  Spotkania integracyjne

  Spotkania integracyjne wzmacniają spójność grup. Warto zwracać uwagę na dobór miejsc szkoleniowych z punktu widzenia walorów wypoczynkowych.

  Ruch

  Ruch sprzyja zdrowszemu przeżywaniu czasu nauki, która w przeważającej mierze odbywa się na siedząco.

  Literatura

  Przewoźnik, J., Araszczuk, E. (2011). Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim". Gorzów Wlkp.: NCKU "Rozwój".

  Przewoźnik, J., Koniarek, J., Furmanek, J. (2012). Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim". Gorzów Wlkp.: LSRR "Rozwój".

  * * *

  Przewoźnik, J. (2012). Dobre praktyki w ekonomii społecznej. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/dobre_praktyki.php. [2012, September 30].

  Cytat
  - Trudziłem się bardzo nad księgami,
  ale niewiele w nich znalazłem.
  - Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
  do domu tylko reumatyzm.

  R. Kern:
  Z humoru ojców pustyni.
  Ciekawostka
  Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
  Aktualny temat
  Co to znaczy -
  znaleźć sens życia?
  Warto zapytać:
  - Jaki jest cel
  mojego życia?
  - Jakie są moje radości
  z szczęśliwych chwil?
  - Jakie dobro wynika
  z tego konkretnego życia?
  - Jaka jest metafizyczna
  zrozumiałość życia
  w ogóle?
  Pytanie tygodnia

  Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

  10 języków
  20 języków
  30 języków
  40 języków
  50 języków
  60 języków
  70 języków
  80 języków
  90 języków

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013